Leder, styremedlem
Nestleder, styremedlem
Kasserer, styremedlem
Informasjonsansvarlig, styremedlem
Arrangementsansvarlig, styremedlem
Materialforvalter, styremedlem
Dommerkontakt, styremedlem
Seniorkontakt, styremedlem
Juniorkontakt, styremedlem
Styremedlem
Markedsansvarlig, styremedlem
Markedsutvalg
Leder Sportslig utvalg
Sportslig utvalg
Trener
Oppmann
Bodansvarlig
Kampansvarlig Timehallen
Sekretariat

Leder, styremedlem

Hovedansvar: Leder

Oppgavebeskrivelse:
 • Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger.
 • Står for klubbens daglige ledelse, koordinere styrets og klubbens totale aktivitet.
 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene.
 • Anvise utbetalinger sammen med kasserer.
 • Påse at alle rollene i styret er ivaretatt.

Nestleder, styremedlem


Hovedansvar: Lederens stedfortreder
Oppgavebeskrivelse:

 • Styremedlem – delta i styremøter og utføre tildelte oppgaver.
 • Leders stedfortreder.
 • Sette opp budsjett i samarbeid med økonomisk ansvarlig.
 • Oversikt over de registrerte medlemmene og rollene i klubben, i samarbeid med kasserer.

Kasserer, styremedlem

Hovedansvar: Økonomi

Oppgavebeskrivelse:

 • Styremedlem – delta i styremøter og utføre tildelte oppgaver.
 • Føre regnskap.
 • Ansvar for fakturering og følge opp inn- og utbetalinger.
 • Anvise utbetalinger sammen med leder.
 • Vedlikeholde medlemsregister.
 • Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påse at dette blir revidert til årsmøtet.
 • Budsjettansvarlig i samarbeid med nestleder.
 • Dialog med leder vedrørende regnskap og fakturakontroll.

Sekretær, styremedlem

Hovedansvar: Sekretær
Oppgavebeskrivelse:
 • Styremedlem – delta i styremøter og utføre tildelte oppgaver.
 • Styrets referent.
 • Hente og videreformidle post.

Informasjonsansvarlig, styremedlem

Hovedansvar: Web
Oppgavebeskrivelse:
 • Styremedlem – delta i styremøter og utføre tildelte oppgaver.
 • Ansvarlig for å sende ut pressemeldinger.
 • Ansvar for å gi tilgang og oppfølging av klubbens hjemmeside.
 • Ansvar for oppfølging av Facebook.

Arrangementsansvarlig, Styremedlem

Hovedansvar: Arrangementsansvarlig
Oppgavebeskrivelse:
 • Styremedlem – delta i styremøter og utføre tildelte oppgaver.
 • Kontaktperson til trenere og oppmenn angående turneringer i klubbens regi.
 • Informere oppmenn om påmeldingsfrist til arrangement.
 • Koordinere og videreformidle informasjon om dugnad til oppmenn på aldersbestemte lag.
 • Ansvarlig for dommeroppdekking til klubbens kamper, 6-11 år.

Materialforvalter, Styremedlem

Hovedansvar: Materialforvalter
Oppgavebeskrivelse:
 • Styremedlem – delta i styremøter og utføre tildelte oppgaver.
 • Kontaktperson angående utstyr og materiell.
 • Vurdere og samordne materiell for alle lag.
 • Ha oversikt over materiell og kjøp av utstyr i henhold til klubbens avtaler. (Alfacare og Intersport).
 • Ha kontroll over inn- og utlevering av utstyr.
 • Ha kontakt med leder for markedsutvalg med tanke på sponsorer.

Dommerkontakt, Styremedlem

Hovedansvar: Dommerkontakt
Oppgavebeskrivelse:
 • Styremedlem – delta i styremøter og utføre tildelte oppgaver.
 • Rekruttere og følge opp egne dommere.

Seniorkontakt, Styremedlem

Hovedansvar: Seniorkontakt
Oppgavebeskrivelse:
 • Styremedlem – delta i styremøter og utføre tildelte oppgaver.
 • Ansvar fra 13 år og oppover.
 • Sørge for at alle lag har trenerer og oppmenn.
 • Få inn politiattester fra trenere og oppmenn.
 • Informasjon og opplæring av oppmenn om oppdatering av medlemslister, Ullmax.
 • Informasjon om omberamming av kamper til trenerer og oppmenn.
 • Ha jevnlige møter med trenerer og oppmenn sammen med sportslig utvalg.
 • Samle inn info/data om oppmelding til serien.
 • Rapportere til kasserer påmelding til turneringer.
 • Ansvarlige for at oppmennene holder medlemslister for håndballgruppen oppdaterte iht nærmere avtale med hovedstyret. Oppdateringen skal skje gjennom regelmessig kontakt med oppmennene.
 • Ansvarlig for å få inn årsmeldinger fra oppmenn.

Juniorkontakt, Styremedlem

Hovedansvar: Juniorkontakt
Oppgavebeskrivelse:
 • Styremedlem – delta i styremøter og utføre tildelte oppgaver.
 • Ansvar opp til t.o.m 12 år
 • Sørge for at alle lag har trenerer og oppmenn.
 • Få inn politiattester fra trenere og oppmenn.
 • Informasjon og opplæring av oppmenn om oppdatering av medlemslister, Ullmax.
 • Informasjon om omberamming av kamper til trenerer og oppmenn.
 • Ha jevnlige møter med trenerer og oppmenn sammen med sportslig utvalg.
 • Samle inn info/data om oppmelding til serien.
 • Ansvarlige for at oppmennene holder medlemslister for håndballgruppen oppdaterte iht nærmere avtale med hovedstyret
 • Rapportere til kasserer påmelding til turneringer.
 • Ansvarlig for å få inn årsmeldinger fra oppmenn.

Styremedlem

Oppgavebeskrivelse:
 • Styremedlem – delta i styremøter og utføre tildelte oppgaver.

Markedsansvarlig, Styremedlem

Hovedansvar: Markedsansvarlig
Oppgavebeskrivelse:
 • Styremedlem – delta i styremøter og utføre tildelte oppgaver.
 • Lede markedsutvalget, Innkalling til møter ved behov.
 • Oversikt over alle klubbens sponsoravtaler, fornye avtaler.
 • Kontroll på budsjett for sponsormidler.
 • Koordinere og oppdatere sponsoravtaler.
 • Ha kontakt med materialforvalter om sponsoravtaler.
 • Rapportere til styret og gi underlag om arbeidet i markedsutvalget.
 • Ansvar for Påskelotteriet.

Markedsutvalg

Oppgavebeskrivelse:
 • Arbeide med å få inn sponsorinntekter til klubben som samsvarer med budsjett.
 • Ha kontakt med sponsorer og samarbeidspartnere, etter fordeling i utvalget.
 • Utarbeide et kortsiktig mål og langsiktige markedsmål.
 • Jobbe for fordel- og samarbeidsavtaler for klubben og dens medlemmer.
 • Synliggjør prestasjoner, klubben, partnere og sportslige planer ovenfor nærmiljøet gjennom media – danne en klubbprofil.

Leder Sportslig utvalg

Hovedansvar: Lede det Sportslige utvalget
Oppgavebeskrivelse:
 • Innkalle og lede møter i det Sportslige utvalget
 • Koordinerer og forberede saksliste i samarbeid med utvalget og oppdatere styret med saksliste og referat.
 • Påse at oppgavene til utvalget blir utført i.h.t. ansvarsbeskrivelse for utvalget og økonomiske rammer.
 • Møte i styret ved behov.

Sportslig utvalg

Sammensetning: SU leder, 1 spiller Senior, 1 spiller 15-16 år, 1 trener 12-15 år, 1 trener 5-11 år, 1 Trener/oppmann senior

Oppgavebeskrivelse:

 • Rapportere og komme med innspill til styret.
 • Utarbeide et kortsiktig mål og ha kjennskap til klubbens satsing og sportslige innhold for å danne et budsjett for neste sesong
 • Arbeide med klubbens langsiktige sportslige satsing, evt. å utarbeide en 5-års plan.
 • Arbeide med progresjon og plan for trening av aldersbestemte lag.
 • Planlegge treningstider ved sesongstart i samarbeid med trenere og oppmenn.
 • Være aktivt søkende etter sportslige ressurser til klubben som passer med langsiktige planer.
 • Implementering og vedlikehold av den " Røde Tråd"

Trener

Hovedansvar: Hovedansvaret for laget i trening og kamp
Oppgavebeskrivelse:
 • Skal lede laget iht BHK's og NHF regler
 • Skal lede laget etter NHF's Fair Play Prinsipper
 • Sette seg inn i klubbens "Røde Tråd" og praktisere denne.
 • Arrangere 2 foreldremøter

Oppmann

Oppmannens overordnede er Sportslig Leder
Oppgavebeskrivelse:
 • Oppmannen er lagets valgte hovedleder, og formelt trenerens nærmeste overordnede. Begge er direkte underlagt sportslig leder.
 • Primære oppgaver er å ivareta de praktiske og utenomsportslige gjøremål i laget. Det faglige/sportslige ansvar, samt laglederfunksjonen under kamp, vil i regelen være trenerens ansvar.
 • Å påse at det til enhver tid er ajourførte spillerlister på laget. Sportslig leder skal etter 2 - 3 treninger varsles, og gis beskjed om den nye spillerens navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, foresattes navn og eventuelt tidligere tilhørighet til andre klubber. Sportslig leder skal også ha beskjed så snart som mulig når en spiller gir beskjed om at han/hun slutter. Dette kan vurderes litt dersom det gjelder rekruttering av spillere som man er usikre på om vil fortsette.
 • Bistå laget og treneren på kamper og trening så langt som mulig. Treneren har ansvaret for det sportslige, men oppmann skal være til stede på lagbenken under kampene og være behjelpelig ved skader (skadeskjema), oppmuntre spillerne og påse at det sosiale miljø ivaretas.
 • Sørge for skriftlig beskjed til spillere og trenere om kamptider og frammøtetidspunkter. Sette opp kjørelister.
 • Er ansvarlig for at all informasjon fra styret går til laget (foreldre) og utarbeide informasjon som er nødvendig for driften av eget lag.
 • Holde orden på drakter og annet utstyr, og til enhver tid holde rede på hvor dette befinner seg. Det skal føres liste over lagets utstyr. Oppmann skal også påse at reklame blir påsydd draktene. Ta kontakt med materialforvalter (sportslig leder) ved behov for utstyr og lignende Det er oppmannens oppgave å hente utstyret hos materialforvalter og ikke omvendt.
 • Tilrettelegge forholdene slik at det sosiale miljø i laget kan utvikle seg positivt. Herunder også i samarbeid med andre, å organisere arrangementer eller tilstelninger for laget som ikke direkte har med håndball å gjøre.
 • Er, sammen med sportslig leder, ansvarlig for at laget blir påmeldt i serier og eventuelle turneringer. Tilrettelegge og organisere i forbindelse med at laget reiser på turneringer. Eventuelt sørge for at en annen person innen laget ordner dette. Oppmannen er også den som tar kontakt med sekretariatet og fyller ut kamprapport på kampene. Ansvarlig for å samle inn spillerens lisenskort.
 • Innkalle til minst to foreldremøter, for i samarbeid med treneren å informere om sesongen, diskutere sportslig ønsket utvikling (i tråd med klubbens planer/tanker), og sørge for en god atmosfære med foreldrene. På foreldremøter bør styret være representert.
 • Trener og oppmann kan ha avtale om en annen fordeling av oppgavene, men oppmann vil fremdeles være hovedansvarlig overfor sportslig leder og ha ansvaret for at oppgavene ovenfor blir gjennomført.
 • Er den på laget som fører treningsdagbok
 • Sørge for å utarbeide og arkivere arbeidsrutiner, slik at det er lettere for etterkommere å gjennomføre oppgavene.
 • Sørge for at det er moro å spille håndball i Håndballgruppa.

Bodansvarlig

Oppgavebeskrivelse:
 • Innkjøp av råvarer og emballasje.
 • Koordinere dugnad for alle lag.
 • Koordinere hovedansvar for bod ved arrangement i hallen.
 • Føre opp kontantsalg og sette opp penger i banken.


Kampansvarlig Timehallen

Oppgaver for kampansvarlig Timehallen


Levert av IdrettenOnline